Dotace EU
V současnosti se na naší škole realizují dva projekty, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt r. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0025 - Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP


Ve školním roce 2007/2008 zpracovali učitelé naší školy projekt Podpora realizace počítačového zaměření školy, pro který se nám podařilo získat grant Evropské unie ve výši 3 468 024 Kč.
Jedná se o tříletý projekt, který byl zahájen v únoru 2009. Jeho cílem je vytvoření uceleného systému zařazování ICT (informačních a komunikačních technologií) do výuky, volnočasových aktivit a domácí přípravy žáků. Při tvorbě projektu jsme vycházeli z dotazníkového šetření, které ukázalo například, že:
 • 62 % rodičů má zájem o zpřístupnění výukových materiálů k domácí přípravě dětí přes internet ( vzhledem k rostoucímu množství domácností s připojením k internetu bude tento zájem v současnosti zřejmě ještě vyšší)
 • 90% žáků má zájem o práci v nabízených počítačově zaměřených kroužcích.
 • Proto chceme zlepšit podmínky pro využití ICT pro žáky i učitele, a to následovně:
    1.  V první fázi projektu zasíťujeme všechny učebny a kabinety školy, zmodernizujeme vybavení školy výpočetní, digitální a projekční technikou - zakoupíme 20 počítačů, 4 dataprojektory s plátny, 4 digitální fotoaparáty a 3 videokamery. Počítačová síť bude vybavena novým výkonnějším serverem, provedeme upgrade 6 let starých stanic a do sítě nainstalujeme software pro správu a monitoring, který umožní větší kontrolu nad prací žáků, mimo jiné zablokování připojení na internet při vyučování nebo blokaci stránek s nevhodným obsahem…
    2.  Zároveň proběhne přestavba školní knihovny na Studijní informační centrum – to bude tvořeno dvěma propojenými místnostmi: první knihovnická část – mediatéka, která bude doplněna o nové knihy naučného a informativního charakteru, multimédia, výukové programy, aktuální učebnice, časopisy, …. a druhá část bude studovna s 11 počítači použitelná i jako alternativní počítačová učebna. Knihovna přejde na evidenci knih čárkovým kódem a počítačovým softwarem a bude vybavena multifunkčním zařízením se skenerem a kopírkou. Studijní informační centrum bude fungovat jako zdroj informací ve všech podobách. Bude vytvořeno nové pracovní místo knihovník - pedagog, který se bude zapojovat kromě klasických knihovnických činností i do výchovně vzdělávacího procesu ( bude spolupracovat s pedagogy při výchově ke čtenářství, při informační výchově, projektovém vyučování, bude spolupracovat s Počítačovým klubem, organizovat soutěže, přednášky, besedy, bude pomáhat žákům se zpracováním referátů v odpoledním volném internetu nebo ve volných hodinách, ...)
    3.  Založíme počítačový klub se 4 kroužky - Učíme se s Baltíkem – pro žáky 1. stupně, Psaní všemi deseti, Klub mladých novinářů a Tvorba a zpracování digitálních dat pro žáky 2. stupně. Kroužky začnou pracovat od února 2009. Před jejich zahájením provedeme znova průzkum zájmu a přihlášení žáků do jednotlivých kroužků.
    4.  Dále proběhne proškolení učitelů v práci s novým softwarem a technikou.
    5.  Následně pak budou učitelé pracovat na tvorbě databáze 520 výukových materiálů – prezentací, projektů, procvičovacích a testovacích materiálů pro žáky 1. i 2. stupně. Na našich webových stránkách vytvoříme systém webových odkazů užitečných pro výuku i domácí přípravu žáků. Veškeré výukové videozáznamy přepálíme na nosiče DVD, takže budou použitelné pro promítání přes počítač a dataprojektor v libovolné třídě. Všem žákům zpřístupníme e-learningovou aplikaci EduBaseWeb s procvičovacími testy, která jim umožní domácí přípravu přes internet. Na našich webových stránkách jim budou k dispozici prezentace a další výukové materiály, což může být velkou pomocí zvláště často nemocným nebo slabě prospívajícím dětem, které si budou moci doma projít tyto materiály z výuky.
      Na závěr všechny výstupy zapracujeme do Školního vzdělávacího programu. Projekt bude zakončen v lednu 2012.  Výzva k podání nabídek
  Zadávací dokumentace
  Výsledek výběrového řízení
  Aktuální stav projektu - červen 2009
  Aktuální stav projektu - leden 2010
  Aktuální stav projektu - listopad 2010
  Aktuální stav projektu - červen 2011
  Souhrnná informace o ukončení projektu - leden 2012
  Co nám přinesl grant?  V květnu 2011 členové Klubu mladých novinářů absolvovali exkurzi do redakce Mladé fronty DNES, rádia KISS a do České televize.
  Program exkurze
  Jak to viděli mladí novináři
  Návštěva novinářů v družební škole ZŠ Jarná - Žilina
  Od září 2009 se ve většině předmětů realizují výukové projekty vytvořené našimi učiteli. Výstupy z projektů - výsledné žákovské práce - prezentujeme na výtvarných panelech ve vestibulu školy.
  Panely1      Panely2      Panely3      Panely4      Panely5
  Panely6      Panely7      Panely8      Panely9      Panely10
  Panely11    Panely12    Panely13    Panely14    Panely15     Projekt r.č. CZ.1.07./1.4.00/210064 - Inovace a individualizace výuky na ZŠ

  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Ve školním roce 2009/2010 zpracovali učitelé naší školy projekt Inovace a individualizace výuky na ZŠ Valašská Bystřice, pro který se nám podařilo získat grant Evropské unie ve výši 1 136 986,-Kč. Jedná se o tříletý projekt, jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole Valašská Bystřice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.  ZPĚT